Přejít na hlavní obsah

Ready-made společnosti

design

Koupit ready made společnost je nejrychlejší způsob, jak začít okamžitě podnikat.

Založení s.r.o.

Základní kapitál společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) tvoří vklady jednotlivých společníků. Obchodní název musí být ze zákona doplněn dovětkem "společnost s ručením omezeným" nebo zkratkou "spol. s r. o." či "s. r. o.". Poruší-li společnost své závazky, ručí za ně svým majetkem, nikoli soukromým majetkem svých společníků.

Minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným činí 200.000,- Kč. Je-li společníků více, podílí se na složení základního kapitálu svými vklady. Výše vkladu nemusí být pro všechny společníky stejná. Nejmenší možný vklad je 20.000,- Kč. Vždy musí jít o částku dělitelnou na celé tisíce korun. Souhrn vkladů všech společníků musí odpovídat základnímu kapitálu, který si společnost zvolila.

Veškeré ready made s.r.o. v naší nabídce mají základní kapitál ve výši 200.000,- Kč plně splacen.


Společníci s.r.o.

Společníky společnosti s ručením omezeným nemusí být jen fyzické osoby, mohou to být i osoby právnické. S.r.o může založit a vlastnit i jediná osoba, a to za níže uvedených podmínek.

Má-li společnost s ručením omezeným jen jediného společníka, nemůže už tato právnická osoba samostatně založit jinou s.r.o. ani stát se jediným společníkem jiné s.r.o.

Jedna fyzická osoba smí být jediným společníkem maximálně ve 3 různých s.r.o.

Maximální počet společníků v s.r.o. je 50. Za závazky společnosti ručí svým vlastním majetkem jen do výše souhrnu nesplacených vkladů do základního kapitálu. Informace o hodnotě a stavu základního kapitálu je pro každou firmu dohledatelný ve veřejném seznamu - obchodním rejstříku.

Veškeré ready made s.r.o. v naší nabídce mají základní kapitál ve výši 200.000,- Kč plně splacen.

Chcete si koupit ready-made společnost?

Kontaktujte nás
Aktuální seznam ready-made s.r.o.

Jednatel

Každá obchodní společnost musí mít ze zákona svůj statutární orgán. V případě společnosti s ručením omezeným je to jednatel nebo vícero jednatelů. Nemusí jít vždy o společníky dané firmy. Jednatele jmenuje na svém zasedání valná hromada. Rozsah jednatelského oprávnění je neomezený, neplyne-li ze společenské smlouvy nebo stanov něco jiného. Není-li stanoveno jinak, má každý jednatel oprávnění vystupovat jménem společnosti s ručením omezeným samostatně.

Jednatelem s.r.o. může být jen fyzická osoba:

  • která dosáhla 18 let věku
  • je bezúhonná ve smyslu ustanovení živnostenského zákona
  • s plnou způsobilostí k právním úkonům podle občanského zákoníku
  • u níž nevznikla překážka provozování živnosti dle zákona o živnostenském podnikání

Jednatel má dle zákona na starosti obchodní vedení společnosti. Má-li s.r.o. více jednatelů, je třeba k důležitým rozhodnutím souhlas většiny jednatelů, není-li stanoveno jinak.

Rozsah jednatelských oprávnění upravuje společenská smlouva, stanovy společnosti či valná hromada. Jednatelé jsou povinni respektovat pokyny schválené valnou hromadou, jsou-li v souladu se zákonem a stanovami dané společnosti.

Jednatelé musí postupovat při správě obchodních záležitostí s péčí řádného hospodáře. S tím souvisí i zákonná povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, o kterých se při výkonu své působnosti dozvěděli.